ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο Λογοθεραπευτής / Λογοπεδικός αξιολογεί κάθε τομέα της επικοινωνίας και της γλωσσικής ανάπτυξης και παρεμβαίνει θεραπευτικά όπου διαπιστώσει ελλείμματα ή διαταραχές. Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν τη μη λεκτική επικοινωνία, την ομιλία (άρθρωση, φωνολογία, ροή ομιλίας), τη γλώσσα (κατανόηση, λεξιλόγιο, δομή), την πραγματολογία (κοινωνική χρήση της γλώσσας), τη φώνηση, τις δεξιότητες σίτισης και κατάποσης, καθώς και τις αντιληπτικές ή εκφραστικές δεξιότητες γραπτού λόγου.

Η υπηρεσία παρέχεται στο Κέντρο Ειδικών Θεραπειών της οδού Δημητριάδος και στο Κέντρο Μελέτης & Μάθησης της οδού Αναλήψεως.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο εργοθεραπευτής καθιστά το παιδί λειτουργικά ανεξάρτητο στην καθημερινότητά του, παρεμβαίνοντας σε τομείς που σχετίζονται με δεξιότητες κίνησης (συντονισμός, ισορροπία, λεπτή-αδρή κίνηση, γραφοκινητικότητα), γνωστικές δεξιότητες (προσοχή, μνήμη, οργάνωση εργασίας, οπτική και ακουστική αντίληψη, προσανατολισμός στο χώρο και το χρόνο), δεξιότητες αυτοϋπηρέτησης (ένδυση-απόδυση, σίτιση, προσωπική υγιεινή).

Η υπηρεσία παρέχεται στο Κέντρο Ειδικών Θεραπειών της οδού Δημητριάδος.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

Απευθύνεται σε μαθητές με δυσκολίες στη μάθηση, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με Υπερκινητικότητα, Νοητική Υστέρηση ή άλλες διαταραχές. Διακρίνεται σε ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα και ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα.

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο Ειδικός Παιδαγωγός ή εκπαιδευτικός με κατάρτιση στην ειδική αγωγή αναλαμβάνει, συχνά σε συνεργασία με το λογοπεδικό, το σχεδιασμό και την εφαρμογή εξατομικευμένου προγράμματος για μαθητές με χαμηλές σχολικές επιδόσεις (δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή-ορθογραφία, τη γραπτή έκφραση, τους μαθηματικούς συλλογισμούς κ.α.). Το μαθησιακό πρόγραμμα βοηθά το παιδί να κατανοήσει τους μηχανισμούς του γραπτού λόγου, να οργανώσει τη μελέτη του και να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό το μαθησιακό του δυναμικό.
ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ο ειδικός παιδαγωγός ή θεραπευτής ψυχολόγος, που ειδικεύεται στην ειδική διαπαιδαγώγηση, αναλαμβάνει την αντιμετώπιση ευρύτερων δυσκολιών που επηρεάζουν αρνητικά τη μάθηση και τη συμπεριφορά. Η παρέμβαση εστιάζει στους τομείς της γνωστικής (μνήμη, συγκέντρωση κ.α.) και συναισθηματικής ανάπτυξης, την τροποποίηση της συμπεριφοράς, την ενίσχυση των δεξιοτήτων της επικοινωνίας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Η υπηρεσία παρέχεται στο Κέντρο Ειδικών Θεραπειών της οδού Δημητριάδος και στο Κέντρο Μελέτης & Μάθησης της οδού Αναλήψεως.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Ο εξειδικευμένος ψυχοθεραπευτής, βοηθά το θεραπευόμενο (παιδί, έφηβο ή ενήλικα) να αναγνωρίσει τα δυσάρεστα συναισθήματα (άγχος, θλίψη, φόβος), τις αρνητικές σκέψεις και τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές, που τον εμποδίζουν σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας. Στη συνέχεια, ενθαρρύνει την υιοθέτηση ενός θετικού τρόπου σκέψης και την εφαρμογή λειτουργικών πρακτικών, για την επίλυση δυσκολιών στην επικοινωνία και την ομαλή προσαρμογή του ατόμου στο σχολείο, την οικογένεια, τις φιλικές σχέσεις, την εργασία.

Η υπηρεσία παρέχεται στο Κέντρο Ειδικών Θεραπειών της οδού Δημητριάδος και στο Κέντρο Μελέτης & Μάθησης της οδού Αναλήψεως.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Ο θεραπευτής ψυχολόγος αναλαμβάνει την υποστήριξη των γονέων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία τους με τα παιδιά τους και στη διαχείριση των συναισθημάτων ή της συμπεριφοράς των παιδιών. Η παροχή πληροφοριών, η συζήτηση προβληματισμών της καθημερινότητας, η αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με αρνητικά συναισθήματα, με την τήρηση κανόνων και ορίων και με δυσλειτουργικές συμπεριφορές, ευνοούν την επικοινωνία, διευκολύνουν την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας και τελικά ενισχύουν τη ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη των παιδιών.

Η υπηρεσία παρέχεται στο Κέντρο Ειδικών Θεραπειών της οδού Δημητριάδος και στο Κέντρο Μελέτης & Μάθησης της οδού Αναλήψεως.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανάλογα με τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών του Κέντρου, παρέχεται συμβουλευτική από ψυχολόγο σε θέματα όπως η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας (bullying), η ισότητα των δύο φύλων, η διαχείριση αλλαγών μετά από διαζύγιο, η πρόληψη κι αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, η διαχείριση αλλαγών στην εφηβεία, η εικόνα σώματος κ.α. Ο επαγγελματικός σύμβουλος τέλος βοηθά το  μαθητή να πάρει εκπαιδευτικές αποφάσεις και να σχεδιάσει τη σταδιοδρομία του. Ειδικότερα, σε συνεργασία με τον ψυχολόγο, επιτυγχάνεται καλύτερη γνώση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς και των ενδιαφερόντων του μαθητή, ο οποίος ενημερώνεται έγκυρα και έγκαιρα για τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας.

Η υπηρεσία παρέχεται στο Κέντρο Μελέτης & Μάθησης της οδού Αναλήψεως.

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Ως μέλος της Διεπιστημονικής Ομάδας, ο Παιδοψυχίατρος συμμετέχει στη διαγνωστική εκτίμηση του παιδιού/εφήβου. Αυτή περιλαμβάνει συναντήσεις με το παιδί/έφηβο (κλινική συνέντευξη, παρατήρηση) και συναντήσεις με τους γονείς προκειμένου να ληφθούν στοιχεία για το αναπτυξιακό ιστορικό. Βάσει αυτών, ο Παιδοψυχίατρος εκτιμά το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού/εφήβου, σε σχέση με τις αναμενόμενες για τη χρονολογική του ηλικία δεξιότητες στο κοινωνικό, κινητικό, γλωσσικό και νοητικό πεδίο. Στη συνέχεια συνεργάζεται με τους άλλους ειδικούς της Διεπιστημονικής Ομάδας του Κέντρου για την επιλογή κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος, που ενδείκνυται σε κάθε περίπτωση και αναλαμβάνει ειδική θεραπευτική παρέμβαση (παιδοψυχιατρική παρακολούθηση, συμβουλευτική γονέων κ.α.), όταν κριθεί απαραίτητο.

Η υπηρεσία παρέχεται στο Κέντρο Ειδικών Θεραπειών της οδού Δημητριάδος και στο Κέντρο Μελέτης & Μάθησης της οδού Αναλήψεως.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Κατά την παραμονή τους στο Κέντρο, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν δημιουργικά, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση Νηπιαγωγού (απευθύνεται κυρίως σε παιδιά σχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατασκευές, ζωγραφική, επιτραπέζια παιχνίδια και αποσκοπεί στην ανάπτυξη επικοινωνιακών, κοινωνικών, κινητικών δεξιοτήτων (ενίσχυση δημιουργικής έκφρασης και συνεργατικής διάθεσης, καλλιέργεια φαντασίας, οριοθέτηση-τήρηση κανόνων συμπεριφοράς κ.α.)

Αποτελεί σημαντικό εργαλείο τόσο για τη διαγνωστική όσο και για τη θεραπευτική διαδικασία, καθώς επιτρέπει στους θεραπευτές να αντλήσουν άμεσα πληροφορίες για την ανάπτυξη του παιδιού (μέσω κλινικής παρατήρησης ή μέσω πληροφοριών από τη Νηπιαγωγό- μέλος της Διεπιστημονικής Ομάδας). Παράλληλα βοηθά τα παιδιά να εφαρμόσουν και να γενικεύσουν δεξιότητες που κατακτούν στο πλαίσιο του θεραπευτικού προγράμματος, σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, το οποίο προσφέρει πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης με βάση το ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.

Η υπηρεσία παρέχεται στο Κέντρο Ειδικών Θεραπειών της οδού Δημητριάδος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΜΑΘΗΣΗΣ

Εξειδικευμένοι, έμπειροι και παιδαγωγικά καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν την απογευματινή προετοιμασία μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου σε όλα τα μαθήματα της επόμενης μέρας, εφαρμόζοντας σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, που υποστηρίζονται από νέες τεχνολογίες (διαδραστικοί πίνακες, εκπαιδευτικά υλικολογισμικά κ.α.).

Στόχος του προγράμματος είναι η βαθύτερη κατανόηση της διδακτέας ύλης, η μεθοδική οργάνωση της σχολικής μελέτης και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης του μαθητή, ο οποίος μαθαίνει σε ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλλον να εργάζεται ομαδικά, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και τελικά να αγαπά το σχολείο και το διάβασμα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και τμήμα εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Ειδικά για τα παιδιά αυτά, η απουσία αντιστοιχίας φωνήματος- γραφήματος, που συναντάται στην αγγλική γλώσσα, αποτελεί ένα επιπλέον εμπόδιο που χρειάζεται πολυαισθητηριακό τρόπο διδασκαλίας, συστηματική εξάσκηση και επανάληψη, με ποικιλία δραστηριοτήτων, προσαρμοσμένων στην ηλικία, τις δυνατότητες και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των μαθητών.

Η υπηρεσία παρέχεται στο Κέντρο Μελέτης & Μάθησης της οδού Αναλήψεως

Μετάβαση στο περιεχόμενο